Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Slagsiden (i Esbjerg: Krumtappen) og sørger for overdragelse af denne til 2. semester.

Medlemmer af studierådet, Fredericia:


AK: Mads Pagh
VS1: Lukas Krogh Thomsen
VS2: Lars Cording
1.A: Roman Sokolov, Bjarke Nielsen
1.B: Johnny Friis
2.A: Kevin Iversen
2.B: Tonni Lerche Sørensen
3.A: Niels Høgh Knudsen
3.B: Kasper Klarskov Silberbauer (Repræsentant i MSL, Maskinmesterstuderendes Landsråd)
4. sem: Maria Rosæfontanus
5.A: Anders Fløe Brandstrup (Studierådsformand)
5.B: Kristian Østergaard

Kommissorium for studierådet

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner tilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (under Uddannelses- og Forskningsministeriet). Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til uddannelsesleder Karsten Jepsen.