Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Slagsiden (i Esbjerg: Krumtappen) og sørger for overdragelse af denne til 2. semester.

Medlemmer af studierådet, Fredericia, semesteret E21:

AK: Mikkel Hvid Jakobsen
BM1: 
BM2:
BM3:
Praktik
BM4A: Rasmus Hove Andersen 
BM4B: Kenny Solhøj Andersen
BM5A: Julius Skovmand 
BM5B: Nicklas Weiss Aamand 
BM6A: Klaus Sandholdt
BM6B: Jens-Oluf Møller Poulsen
BM7A: 
BM7B:
John-Frederik Boller
BM8: Rasmus Michulec Nørup List 
BM9A: Bachelorpraktik
BM9B: Bachelorpraktik
Automationsteknolog 1: 
Automationsteknolog 3: 

Formand: Niels Christensen
Kasserer: Jonas Halkjær Rasmussen Bøgebjerg
Mathcad: Michael Nickolai Frandsen

Kommissorium for studierådet

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner tilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (under Uddannelses- og Forskningsministeriet). Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til studiechef Karsten Jepsen.

I 2020 fik vi fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen et tilskud på 12.664 kr.
Tilskuddet blev fordelt efter ovennævnte fordelingsnøgle, og pengene gik primært til renovering af de studerendes fredagscafé og diverse arrangementer i forbindelse med caféerne.