Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Krumtappen (i Fredericia: Slagsiden) og sørger for overdragelse af denne til BM5.


 

Medlemmer af studierådet, Esbjerg

BM1:   Gustav Clausen
BM2:   Jonas Gade Nielsen
BM3:   (i praktik)
BM4A: Daniel Wilhelm Vogelbein
BM4B: Nicolai Dysted Nielsen
BM5:   Jens Antonsen Skourup (Studierådsformand)
BM6:   Steffan Post
BM7:   Mads Freiberg Hansen
BM8A: Hasse Martinsen
BM8B: Andreas Jæger Knudsen
BM9:   Jannick Beck (i praktik)
 

Kommissorium for studierådet

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner tilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (under Uddannelses- og Forskningsministeriet). Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til studiechef Karsten Jepsen.

I 2020 fik vi fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen et tilskud på 12.664 kr.
Tilskuddet blev fordelt efter ovennævnte fordelingsnøgle, og pengene gik primært til renovering af de studerendes fredagscafé og diverse arrangementer i forbindelse med caféerne.