Studierådet

Studierådet består af et medlem fra hver klasse og holder møder, hvor der diskuteres emner af betydning for studerende på FMS. Gennem studierådet har skolens studerende dermed indflydelse på studiemiljøet og kan komme med forslag til ændringer og forbedringer af forholdene på skolen.

Studierådsformanden deltager i møder med FMS's samarbejdsudvalg (SU) og er desuden de studerendes repræsentant ved bestyrelsesmøder.

Studierådet er bl.a. også øverste instans for Krumtappen (i Fredericia: Slagsiden) og sørger for overdragelse af denne til BM5

Medlemmer af studierådet, Esbjerg

BM1: Jonas Gade Nielsen
BM2:
BM3: Daniel Vogelbein (i praktik)
BM4: Jens Antonsen Skourup
BM5: Steffan Post
BM6: Mads Freiberg Hansen
BM7A: Hasse Martinsen
BM7B: Andreas Jæger Knudsen
BM8: Jannick Beck (Studierådsformand)
BM9: Nicolai Jessen Thaysen (i praktik)
 

Kommissorium for studierådet

Studierådene ved Fredericia Maskinmesterskole modtager i lighed med andre videregående uddannelsesinstitutioner tilskud fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (under Uddannelses- og Forskningsministeriet). Hver institution tildeles et grundtilskud på 10.000 kr., mens øvrige midler i puljen fordeles efter studenterårsværk. På FMS fordeles tilskuddet ligeligt mellem studierådene i Esbjerg og Fredericia. Studierådene kan søge om midlerne løbende ved at sende en ansøgning til studiechef Karsten Jepsen.