FMS positivt institutionsakkrediteret

Som den første maritime uddannelsesinstitution i Danmark er Fredericia Maskinmesterskole (FMS) blevet positivt institutionsakkrediteret. Den positive akkreditering er kulminationen på en langstrakt indsats, der har involveret samtlige medarbejdere og en granskning af alle aspekter af maskinmesteruddannelsen samt FMS’ sikring af kvalitet i uddannelsen. Derfor er der selvsagt stor glæde på FMS. For skolen svarer den positive institutionsakkreditering til at få en Michelinstjerne.

Processen

I 2013 blev et lovforslag vedtaget, der lød, at alle videregående uddannelsesinstitutioner skal institutionsakkrediteres, så de selv kan foretage løbende kvalitetssikring af deres uddannelser. Når en uddannelsesinstitution skal akkrediteres, udarbejdes en akkrediteringsrapport af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et uafhængigt, fagligt panel. På baggrund af denne rapport kan en institution indstilles til positiv akkreditering, hvor den endelige godkendelse vedtages af Akkrediteringsrådet.

Et af de første skridt i processen på FMS var at udvikle kvalitetssikringssystemet, så de kriterier, der skal opfyldes, blev tilgodeset. For eksempel investerede skolen i nyt software til håndtering af dokumenter, der har med kvalitetssikring at gøre, deriblandt politikker, procedurer, undervisningsvejledninger og referater fra diverse møder. Til arbejdet med at få lagt alt vedrørende kvalitetssikring i et og samme program blev der ansat en særlig medarbejder, der stort set ikke arbejdede med meget andet det første halve år han var ansat. Han er senere blevet kvalitetskoordinator og har, blandt andet på grund af det indgående kendskab til kvalitetsprogrammet, været et stort aktiv i akkrediteringsarbejdet.

Selve akkrediteringsopgaven med beskrivelser og indsamling af dokumentation startede i november 2015 med et kick off-møde hos Akkrediteringsinstitutionen. Her gik opgavens størrelse for alvor op for FMS’ arbejdsgruppe, idet skolens tre repræsentanter krydsede veje med repræsentanter fra Aarhus og Københavns Universiteter. Den relativt lille institution Fredericia Maskinmesterskole med 80 ansatte og få uddannelser skal nemlig leve op til de samme kriterier som universiteterne med flere tusind medarbejdere og flere hundrede uddannelser.

En glad rektor modtager den gode nyhed
En glad rektor modtager den gode nyhed

En glad og stolt ledelse

Administrationschefen på FMS, Jens Færgemand Mikkelsen, er overordnet ansvarlig for institutionens kvalitetssikringssystem og har været ansvarlig for opgaven med at gennemføre institutionsakkrediteringsprocessen. Jens Færgemand Mikkelsen har været den drivende kraft i udviklingen af kvalitetssikringssystemerne og implementering af nye og tilpassede processer i organisationen.

Han udtaler: ”Det er lykkedes at blive positivt institutionsakkrediteret, blandt andet fordi ansvarsfordelingen for opgavens udførelse har været klar og understøttet af et tilhørende mandat. Jeg har aldrig været i tvivl om den samlede ledelses opbakning, og netop det har været altafgørende. Det, at ledelsen selv har været involveret, hjalp især under de to panelbesøg.  Samtidig har alle medarbejdere bidraget til at løse opgaven. Der har været en sund skepsis, som har bidraget til, at løsninger ikke er blevet for omstændelige, men har givet mening. Det fremhæves i akkrediteringsrapporten, at vi har stærke værdier og en stærk kvalitetskultur. Det er også afgørende for at komme helskindet igennem og kunne løse opgaven.”

Rektor Torben Dahl bemærker: ”Som rektor på Fredericia Maskinmesterskole er jeg utrolig stolt over, at FMS som den første maritime uddannelsesinstitution nu er blevet positivt institutionsakkrediteret. Det følgende uddrag fra akkrediteringspanelets rapport vidner om at skolens konstante fokus på faglig og engagement er synlig for alle:

Kvalitetskulturen på institutionen understøtter i høj grad kvalitet i uddannelsen. Det kommer til udtryk i både de studerendes, undervisernes og ledelsens tilgang til at løse problemer, når de bliver identificeret. Her ser akkrediteringspanelet organisationens værdier om især faglighed og engagement tydeligt genspejlet i adskillige eksempler, som kom frem under besøgene, på både undervisernes indsats for at løse problemer og ledelsens opfølgning både internt i organisationen og på dialogen med panelet undervejs i akkrediteringsprocessen.

Som ledelse er det vigtigt, at den ønskede kvalitetskultur og kvalitetspolitikkens mål, er solidt integreret i hele organisationen, fra bestyrelse til studerende. Det er derfor særdeles opløftende, at panelet mener, at

FMS har et velfungerende kvalitetssikringssystem, der er understøttet af en stærk kvalitetskultur. Kvalitetspolitikken fastlægger konkrete mål både for uddannelseskvalitet og for sikring af kvaliteten. Kvalitetssikringssystemet er integreret i hele organisationen, idet det inddrager både bestyrelse, ledelse, undervisere og studerende i arbejdet; og det er klart beskrevet i procedurer, processkemaer, rollebeskrivelser og kommissorier, hvem der har hvilket ansvar i systemet, og hvornår procedurer skal gennemføres.”

Fra akkrediteringsrapporten kan det desuden nævnes, at panelet fremhæver, at FMS’ værdier skinner tydeligt igennem, også i mødet med studerende, som fortæller panelet, hvordan de i praksis oplever skolens store fokus på faglighed for at sikre kvaliteten i uddannelsen. De studerende har desuden direkte indflydelse på flere aspekter af skolelivet gennem studierådet, hvor hver klasse har en repræsentant. Panelet hæfter sig desuden ved, at FMS har et særdeles skarpt øje på undervisernes faglige kompetencer, på videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsaktiviteter og ikke mindst, at en stor del af underviserne også underviser i FMS’ videncenter, hvor man har tæt kontakt til erhvervslivet. Alt dette bidrager til at sikre høj faglighed i undervisningen på maskinmesteruddannelsen på Fredericia Maskinmesterskole.

Panelet har anbefalet FMS at tilføje enkelte nye procedurer i forbindelse med professionspraktikken for studerende på sidste semester af uddannelsen. Praktikken er er af skolens forcer, idet den knytter stærke forbindelser til erhvervslivet og sikrer, at de fleste studerende udarbejder deres bachelorprojekter i samarbejde med en virksomhed. FMS sætter pris på panelets anbefalinger og er allerede ved at implementere tiltag, der skal bidrage til en endnu højere kvalitet i forbindelse med praktikforløb. En sidste anbefaling fra panelet er gået på, at man formentlig kunne slække en smule på kravene til dokumentation for undervisernes efterevaluering af undervisningsforløb. At FMS i sin iver efter at sikre kvaliteten har dokumenteret mere, end man behøver, for at leve op til en god standard, kan man i virkeligheden kun glædes over.

Et stort plus, både for branchen og for Fredericia

Maskinmestrenes Forenings formand, Per Jørgensen er også formand i Fredericia Maskinmesterskoles bestyrelse. Det er en glad formand for skolen, der udtaler: ”Det er et flot resultat som skolen har opnået. Maskinmesteruddannelsen er en anerkendt og eftertragtet uddannelse, og som formand for Maskinmestrenes Forening er det også positivt at skolerne, der udbyder uddannelsen, viser, at de har styr på kvaliteten. Selvom der uddannes flere maskinmestre end tidligere, er der fortsat stor mangel på maskinmestre, og der skal derfor uddannes endnu flere. Det må for alt i verden ikke gå ud over kvaliteten, og det er en positiv akkreditering med til at sikre.”

Borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard, er også næstformand i Fredericia Maskinmesterskoles bestyrelse. Han udtaler: ”Jeg er stolt over, at Fredericia nu har en videregående uddannelsesinstitution, der er positivt institutionsakkrediteret. Det er virkelig et kvalitetsstempel at få, og det giver anerkendelse. Det er et rigtig godt tidspunkt, at Fredericia Maskinmesterskole får den positive bedømmelse. Vi vil jo rigtig gerne have flere uddannelser til byen. Det kan meget vel ske gennem samarbejder med Fredericia Maskinmesterskole, der med det flotte resultat bliver endnu mere attraktiv at samarbejde med.”

Da den gode nyhed tikkede ind hos Fredericia Maskinmesterskoles ledelse, blev der straks sendt en invitation ud til skolens studerende og personale, at skolen bød på pølser og en øl at skåle i – naturligvis efter undervisningen fredag eftermiddag. Selv fejringen af så gode nyheder skal jo heller ikke gå ud over kvaliteten.

 

Skulle du have lyst til at læse akkrediteringsrapporten for FMS, kan den læses her.

Akkrediteringsrådets egen omtale af afgørelsen kan læses her.

Rektor Torben Dahl og administrationschef Jens Færgemand Mikkelsen serverer pølser for studerende i kantinen

Rektor Torben Dahl og administrationschef Jens Færgemand Mikkelsen serverer pølser for studerende i kantinen